Skip to main content

Algemene handelsvoorwaarden

1. Onderwerp van de overeenkomst

1.1 De volgende voorwaarden regelen de contractuele relaties tussen miamapo GmbH, Ibbenbürener Str. 14a, D-48496 Hopsten, en de klant met betrekking tot de levering en het gebruik van de "miamapo" service en verdere service componenten zoals gedefinieerd in paragraaf 2 van deze AV. De ALGEMENE HANDELSVOORWAARDEN VAN MIAMAPO GMBH voor de dienst "miamapo" (tekenen op / aanmaken en delen van eigen kaarten) zijn van toepassing op de levering en het gebruik van de dienst "miamapo" (tekenen op / aanmaken en delen van eigen kaarten).

1.2 Het onderhavige aanbod van miamapo GmbH, waarop deze AHV zijn gebaseerd, is uitsluitend gericht op ondernemers in de zin van § 14 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek), d.w.z. natuurlijke of rechtspersonen of vennootschappen met rechtsbevoegdheid, die bij het sluiten van een overeenkomst met miamapo GmbH handelen in de uitoefening van hun commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit (hierna klant(en) genoemd).

1.3 De overeenkomst tussen de klant en miamapo GmbH komt als volgt tot stand: De klant bestelt de dienst direct op de website "miamapo.de" onder vermelding van het gewenste tarief. Een orderbevestiging wordt automatisch per e-mail naar de klant gestuurd. Het gebruikscontract komt tot stand wanneer miamapo GmbH de orderbevestiging naar de klant stuurt; de acceptatie kan ook plaatsvinden door de activering van de dienst voor de klant.

1.4 De algemene voorwaarden of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen en vervolgens door beide partijen in tekst of geschrift bevestigd.

 

2. definities

2.1. miamapo is een dienst die, met inbegrip van alle onderdelen en componenten, het mogelijk maakt tekeningen en/of schetsen te maken op Google Maps of OpenStreetMap via het internet met behulp van computers of mobiele eindapparaten. Bovendien kunnen met miamapo kaarten worden gedeeld met collega's, klanten en partners en kunnen dimensies zoals lengtes, oppervlakten en contouren worden bepaald. De gemaakte kaarten en de vastgestelde gegevens kunnen voor diverse evaluatiedoeleinden worden verwerkt en via systeeminterfaces worden geëxporteerd.

2.2 Het miamapo-portaal is een technisch platform dat het mogelijk maakt op Google Maps of OpenStreetMap te tekenen, de gewenste meeteenheden (bijv. gebieden) te bepalen en op te slaan en deze klaar te maken voor weergave voor de klant via het internet. Via de ter beschikking gestelde website kan de klant de gemaakte kaarten delen en/of via interfaces overbrengen naar zijn industriesoftware.

 

3. systeemtoegang

3.1 Voor toegang tot het miamapo-portaal gebruikt de klant een willekeurige internettoegang en een geschikte browsersoftware. Aanbevolen en ondersteunde browsers zijn Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari of Opera in de huidige versie.

3.2 Voor toegang tot het miamapo-portaal via de miamapo-app gelden de volgende minimumeisen: Android app - versie Android 4.4 of hoger; iPhone app - versie iOS 9.0 of hoger. De miamapo web app kan worden gebruikt op oudere mobiele eindapparaten, op  de voorwaarde, dat een browser is geïnstalleerd op de apparaten in overeenstemming met de compatibiliteitseisen volgens sectie 3.1. van deze AV, die de gebruikte technologieën ondersteunt. De klant wordt meegedeeld dat de web-app bepaalde functies mogelijk niet ondersteunt.

3.3 Internettoegang en de voor het gebruik van miamapo noodzakelijke browsersoftware maken geen deel uit van dit contract. De verwerving of terbeschikkingstelling ervan valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de klant.

3.4 Aan het begin van het contract moet de klant persoonlijk een administratieve contactpersoon aan miamapo GmbH noemen. Deze contactpersoon ontvangt vertrouwelijke toegangsgegevens voor de portaaltoegang van de klant, zoals gebruikersnaam en wachtwoord met beheerdersrechten (account in het miamapo-portaal). Deze toegangsgegevens zijn alleen bekend bij de contactpersoon. In het bijzonder dient het verstrekte wachtwoord om veiligheidsredenen onmiddellijk na de eerste toegang door de administratieve contactpersoon worden gewijzigd.

3.5 De klant heeft de mogelijkheid om meer gebruikers gebruik te laten maken van het miamapo-portaal door meer toegangsgegevens aan te maken. De toekenning van verdere beheersrechten is mogelijk en valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de klant.

3.6 Alle door de klant gemachtigde gebruikers zorgen er door een zorgvuldige omgang met de toegangsgegevens voor dat onbevoegde derden geen kennis kunnen nemen van deze gegevens.

3.7 De toegangsgegevens geven de klant of de door de klant gemachtigde gebruikers het recht tot toegang en gebruik van miamapo, met name, afhankelijk van de verleende rechten, tot het creëren, opvragen en weergeven van gecreëerde en/of gedeelde gegevens, tot het persoonlijk configureren van het miamapo portaal, alsmede tot het instellen en beheren van extra gebruikers.

3.8 Indien een onjuiste behandeling van de overgedragen toegangsgegevens door de klant ongeautoriseerde derden toegang tot miamapo verschaft en indien er kosten ontstaan door de ongeautoriseerde, oneigenlijke toegang, is de klant aansprakelijk voor alle kosten van miamapo GmbH en voor alle wettelijke overtredingen die met behulp van de toegang worden begaan tegenover miamapo GmbH, de klant en derden.

3.9 Indien de klant ongeoorloofde, oneigenlijke toegang tot miamapo met behulp van de toegangsgegevens van zijn geautoriseerde gebruikers ontdekt, zal hij miamapo GmbH hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen. Na ontvangst van de kennisgeving van de klant zal miamapo GmbH de toegang tot het miamapo-portaal met de vorige toegangsgegevens zo snel mogelijk verhinderen en de administratieve contactpersoon nieuwe toegangsgegevens verstrekken. miamapo GmbH is gerechtigd de hiervoor gemaakte kosten aan de klant in rekening te brengen.

 

4. Uitsluiting van garantie en aansprakelijkheid

4.1 Gedurende de looptijd van het contract levert miamapo GmbH de klant de overeengekomen diensten van de miamapo service (zie paragraaf 2.1.).

4.2 miamapo GmbH is niet aansprakelijk voor de regionale, temporele en kwalitatieve beschikbaarheid van het mobiele GSM-netwerk bij het gebruik van de web app in de zin van paragraaf 3.2. miamapo GmbH is in het bijzonder niet aansprakelijk voor het feit dat gegevens binnen een bepaalde tijd naar het mobiele netwerk worden overgedragen en dat gegevens die naar het netwerk zijn overgedragen naar het miamapo portaal kunnen worden overgedragen.

4.3 miamapo GmbH is niet aansprakelijk voor de visuele compatibiliteit en correcte weergave van de door het miamapo portaal doorgegeven gegevens met de door de klant gebruikte software of een specifiek eindapparaat buiten de compatibiliteitseisen volgens clausules 3.1. en 3.2. In het bijzonder wordt geen specifiek formaat, geen specifieke inhoud en geen specifieke snelheid van weergave van de opgevraagde gegevens aan de klant gegarandeerd bij het gebruik van het miamapo-portaal.

4.4 De aansprakelijkheid van miamapo GmbH, ongeacht de reden van de aansprakelijkheid (bijv. door niet-nakoming, onmogelijkheid, vertraging, positieve contractbreuk en plichtsverzuim bij contractuele onderhandelingen, onrechtmatige daad, enz. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt echter niet in het geval van aansprakelijkheid volgens de productaansprakelijkheidswet en voor schade door letsel aan leven, lichaam of gezondheid, voor zover deze gebaseerd zijn op een opzettelijke of nalatige plichtsverzuim door miamapo GmbH of een van haar wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten. De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook niet voor andere schade die gebaseerd is op opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim door miamapo GmbH of een van haar wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten, echter met dien verstande dat de aansprakelijkheid - behalve in het geval van opzettelijk veroorzaakte schade - beperkt is tot het bedrag van de voorzienbare en typisch optredende schade. De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt evenmin voor andere schade die gebaseerd is op een licht of matig nalatige schending van een essentiële contractuele verplichting van miamapo GmbH of een van haar wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangers, met dien verstande dat het bedrag van de aansprakelijkheid beperkt is tot de voorzienbare en typisch ontstane schade. Essentiële contractuele verplichtingen zijn verplichtingen waarvan de nakoming de goede uitvoering van de overeenkomst in de eerste plaats mogelijk maakt en op de naleving waarvan de contractpartner regelmatig mag vertrouwen. Aansprakelijkheid voor indirecte schade of gevolgschade (bijvoorbeeld winstderving, verlies van besparingen) is uitgesloten. De bovengenoemde aansprakelijkheidsregelingen gelden ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van wettelijke vertegenwoordigers en werknemers en andere plaatsvervangers.

4.5 Een gegevensoverdracht wordt geacht te hebben plaatsgevonden wanneer de geregistreerde gegevensrecord door een mobiel eindapparaat via het mobiele GSM-netwerk naar het miamapo-portaal is verzonden. De inhoud van de gegevensrecord is hier niet relevant. miamapo GmbH is niet aansprakelijk voor kosten als vooraf berekende datavolumes worden overschreden. miamapo GmbH is niet aansprakelijk voor factureringsfouten van de desbetreffende provider voor SIM-kaarten die eigendom zijn van de klant.

 

5. contractuele en betalingsvoorwaarden

5.1 miamapo GmbH brengt de klant de contractueel overeengekomen vergoedingen voor het gebruik van de miamapo service telkens na afloop van de in het gekozen tarief overeengekomen periode in rekening.

5.2 miamapo GmbH verleent de klant een vrijwillig herroepingsrecht van 14 dagen na het plaatsen van de bestelling. De verklaring van herroeping moet schriftelijk of in tekstvorm aan miamapo GmbH worden toegezonden:

miamapo GmbH
Ibbenbürener Str. 14a 48496 Hopsten
Telefax: +49 5458 936668-28
E-Mail: info@miamapo.de

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, moet de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn door miamapo GmbH zijn ontvangen. Vergoedingen voor miamapo diensten gebruikt tijdens de herroepingstermijn worden niet in rekening gebracht of terugbetaald aan de klant in geval van herroeping binnen de termijn.

5.3 Een tariefwijziging is te allen tijde mogelijk aan het einde van de maand. De kosten worden door miamapo aan de klant in rekening gebracht volgens de contractuele overeenkomst.

5.4 Bezwaren tegen de facturen van miamapo GmbH moeten onverwijld, maar uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum schriftelijk of in tekstvorm bij miamapo GmbH worden ingediend. Het niet tijdig maken van bezwaar wordt geacht te gelden als goedkeuring.

5.5 De bewaartermijn van de in het miamapo-portaal opgeslagen gegevens wordt door de klant op eigen verantwoordelijkheid in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van het gegevensbeschermingsrecht bepaald en aan miamapo GmbH meegedeeld. Indien de klant geen andere instructies geeft, behoudt miamapo GmbH zich het recht voor om na een periode van 90 dagen na facturering alle tijdelijk opgeslagen gegevens uit de datacommunicatie in het GSM-radionetwerk volledig te wissen.

5.6 miamapo GmbH behoudt zich het recht voor, de toegang tot miamapo van de klant te blokkeren, wanneer de klant meer dan 30 dagen achterstallig is met het betalen van zijn gebruiksvergoeding of wanneer de automatische incasso voor verschuldigde vergoedingen niet wordt gehonoreerd of wordt teruggevorderd om redenen waarvoor de klant verantwoordelijk is. De blokkering van de toegang ontslaat de klant niet van de verplichting tot betaling van de tot het tijdstip van de blokkering opgebouwde vergoedingen en van het volledige basistarief voor de maand waarin de blokkering plaatsvindt. De kosten voor blokkering en deblokkering worden door miamapo aan de klant in rekening gebracht overeenkomstig de contractuele overeenkomst.

 5.7 Gebruikerskosten worden geacht te zijn betaald wanneer miamapo GmbH onbeperkt toegang heeft tot het volledige bedrag. Betaling met aftrek van niet overeengekomen kortingen geldt slechts als gedeeltelijke betaling.

 

6. gegevensbescherming, kredietwaardigheidsbeoordeling

6.1 De verwerking van persoonsgegevens in het kader van deze overeenkomst geschiedt uitsluitend met inachtneming van de desbetreffende voorschriften inzake gegevensbescherming, met name de artikelen 5, 6 en 9 van de Algemene verordening gegevensbescherming van de EU (DS-GVO) en de desbetreffende nationale wettelijke bepalingen in het Bundesdatenschutzgesetz (Duitse federale wet gegevensbescherming) alsmede andere relevante bepalingen inzake gegevensbescherming.

6.2 De partijen verduidelijken dat in het kader van het gebruik van miamapo en andere servicecomponenten volgens paragraaf 2. van deze AV de klant exclusief de verantwoordelijke is voor de verwerking van persoonsgegevens volgens art. 4 nr. 7 DS-GVO. De klant verklaart aan miamapo GmbH, dat hij in dit verband over alle noodzakelijke toestemmingen van zijn medewerkers voor het gebruik van de miamapo service beschikt en dat hij miamapo GmbH uitdrukkelijk toestemming geeft om de miamapo diensten met behulp van deze gegevens te leveren en op te slaan.

6.3 Daarna treedt miamapo GmbH in het kader van het gebruik van de geoCapture-dienst door de klant op als opgedragen verwerker overeenkomstig art. 4 nr. 8 DS-GVO. miamapo GmbH verwerkt persoonlijke gegevens uit het verantwoordelijkheidsgebied van de klant alleen volgens de instructies van de klant dienaangaande.

6.4 miamapo GmbH zorgt ervoor dat alle klantgerelateerde gegevens tegen onbevoegde toegang of inzage door derden worden beschermd. Alle medewerkers en orderverwerkers zijn contractueel verplicht de persoonsgegevens van de klant uitsluitend in het kader en voor de overeengekomen contractuele doeleinden te gebruiken en geen persoonsgegevens aan derden door te geven of bekend te maken.

6.5 Met betrekking tot verdere details over gegevensbescherming in het kader van het gebruik van de diensten van miamapo GmbH door de klant, sluiten de partijen de door miamapo GmbH verstrekte overeenkomst over de opgedragen verwerking (AVV) in overeenstemming met de bepalingen van art. 28 DSGVO.

6.6 Indien de klant een aankoop van diensten heeft gedaan, is miamapo GmbH gerechtigd de klant informatie over soortgelijke diensten uit haar dienstenaanbod te sturen naar het in het kader van het sluiten van de overeenkomst opgegeven e-mailadres (vgl. § 7 lid 3 UWG). De klant kan te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik van zijn e-mailadres per e-mail, fax of brief via de hieronder vermelde contactgegevens van miamapo GmbH, zonder andere kosten dan de transmissiekosten volgens de basistarieven.

6.7 miamapo GmbH controleert regelmatig de kredietwaardigheid van bestaande klanten bij het afsluiten van contracten en in bepaalde gevallen waarin er sprake is van een gerechtvaardigd belang. Hiervoor werken wij samen met Creditreform Münster Riegel & Riegel KG, Scharnhorststr. 46, D-48151 Münster, Duitsland ("Creditreform"), van wie wij de noodzakelijke gegevens en informatie ontvangen. Daartoe geven wij de naam, het klantnummer en de contactgegevens door aan Creditreform. De rechtsgrondslag voor de overdracht van deze gegevens aan Creditreform en de verwerking ervan is art. 6 lid 1 f) DSGVO, volgens welke overeenkomstige gegevensverwerking is toegestaan op basis van de legitieme belangen van miamapo GmbH, een andere contractuele partner van Creditreform of het algemene publiek om een betalingsachterstand te voorkomen. Gevallen waarin legitieme belangen in de zin van art. 6 lid 1 f) DSGVO bestaan kunnen met name de volgende zijn: kredietbeslissing, levering van goederen op rekening, zakelijke initiatie, aandeelhoudersrelaties, claim, sluiten van een verzekeringsovereenkomst, informatie over handhaving.

De klant heeft het recht om bezwaar te maken tegen de overdracht van deze gegevens aan Creditreform. Dit kan tegen miamapo GmbH worden ingebracht per e-mail, fax of onder de hieronder vermelde contactgegevens van miamapo GmbH. Als het recht van bezwaar wordt uitgeoefend, is het echter mogelijk dat miamapo GmbH de contractuele relatie met de klant niet kan aangaan of voortzetten. De herroeping laat de rechtmatigheid van de doorgifte en de verwerking van de gegevens op basis van de bovengenoemde legitieme belangen tot een eventuele herroeping onverlet.

De klant kan bij Creditreform informatie inwinnen over de gegevens die over hem zijn opgeslagen. Nadere informatie over de gegevensverwerking bij Creditreform is beschikbaar op https://www.creditreform.de/muenster/datenschutz.

6.8 Bovendien is miamapo GmbH verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonlijke gegevens van de klant. In dit verband heeft miamapo GmbH het recht om persoonlijke gegevens van de klant over het gebruik van de miamapo service te verzamelen, te verwerken en te evalueren, voor zover dit noodzakelijk is om de klant in staat te stellen de producten en diensten te gebruiken of het gebruik ervan in rekening te brengen. De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is het contract, alsook art. 6 lid 1 lit. b DSGVO (dat de verwerking van gegevens toestaat voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen met de betrokkene), alsook die van art. 6 lid 1 lit. c DSGVO (dat de verwerking van gegevens toestaat voor de uitvoering van een wettelijke verplichting van de verantwoordelijke voor de verwerking) of die van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO (dat de verwerking van gegevens toestaat wegens een hoger gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke voor de verwerking). Meer informatie over gegevensbescherming bij miamapo GmbH en over de rechten van de betrokkenen en de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming van het bedrijf zijn online beschikbaar op https://miamapo.de/datenschutz.

 

7. contractduur, beëindiging

7.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, kan de contractuele relatie te allen tijde worden beëindigd. De opzegging moet schriftelijk gebeuren. Opzeggingen in tekstvorm (bijvoorbeeld per e-mail) worden niet aanvaard.

7.2 De partijen hebben het recht de contractuele relatie om bijzondere redenen voortijdig te beëindigen zonder inachtneming van een opzegtermijn. Belangrijke redenen die miamapo GmbH het recht geven het contract zonder opzegtermijn te beëindigen, zijn in het bijzonder de aanvraag en opening van een insolventieprocedure door de klant, het misbruik van de miamapo service evenals betalingsachterstanden van meer dan 60 dagen.

7.3 In geval van tussentijdse beëindiging worden de openstaande, overeengekomen gebruiksvergoedingen in één keer berekend en worden zij onmiddellijk opeisbaar.

 

8. Diversen, slotbepalingen

8.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen miamapo GmbH en de klant is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, ongeacht waar de klant toegang heeft tot de verstrekte gegevens. Voor zover wettelijk mogelijk wordt Ibbenbüren overeengekomen als plaats van jurisdictie of nakoming.

8.2 Wijzigingen van en aanvullingen op deze contractvoorwaarden en andere overeenkomsten dienen schriftelijk of in tekstvorm te geschieden om geldig te zijn.

8.3 miamapo GmbH is gerechtigd deze AV eenzijdig te wijzigen, voor zover dit noodzakelijk is om later ontstane gelijkwaardigheidsproblemen op te heffen of om zich aan te passen aan gewijzigde wettelijke of technische randvoorwaarden en de klant hierdoor niet in strijd met de goede trouw wordt benadeeld. Dit geldt in het bijzonder wanneer miamapo GmbH op grond van een wijziging van de rechtssituatie verplicht is deze AV te wijzigen, wanneer zij daarmee een rechterlijke uitspraak of een tegen haar gerichte officiële beslissing nakomt, wanneer zij aanvullende, volledig nieuwe diensten, prestaties of dienstverleningselementen invoert die een beschrijving van de dienst in de AV vereisen, tenzij de vroegere contractuele relatie hierdoor vanuit het oogpunt van de klant niet nadelig wordt veranderd, wanneer de wijziging alleen voordelig is voor de klant; of wanneer de wijziging louter technisch of procedureel van aard is, tenzij deze aanzienlijke gevolgen heeft voor de klant. miamapo GmbH informeert de klant over een wijziging in tekstvorm met vermelding van de inhoud van de gewijzigde voorschriften. De wijziging wordt onderdeel van het contract als de klant niet binnen vier weken na ontvangst van de kennisgeving van de wijziging schriftelijk of in tekstvorm bezwaar maakt tegen de opname ervan in de contractuele relatie met miamapo GmbH. Het recht van beide partijen om het contract op te zeggen overeenkomstig artikel 9.1. van deze AV blijft hierdoor onaangetast.

8.4 Indien een van de bovenstaande bepalingen ongeldig of nietig is, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de overige bepalingen of de gesloten overeenkomst. De ongeldige bepaling wordt vervangen door de geldige bepaling die het economische doel van de ongeldige bepaling het dichtst benadert.

 

miamapo GmbH 
Ibbenbürener Straße 14a
48496 Hopsten
Germany

Tel. +49 5458 936 668 0
www.miamapo.de
info@miamapo.de