Skip to main content

Ogólne warunki handlowe

1. Przedmiot umowy

1.1 Poniższe warunki regulują stosunki umowne między miamapo GmbH, Ibbenbürener Str. 14a, D-48496 Hopsten, a klientem w odniesieniu do świadczenia i korzystania z usługi "miamapo" i dalszych komponentów usługi, jak określono w punkcie 2 niniejszych ogólnych warunków handlowych. Do świadczenia i korzystania z usługi "miamapo" (rysowanie na/tworzenie i udostępnianie własnych map) stosuje się OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE MIAMAPO GMBH dla usługi "miamapo"(rysowanie na/tworzenie i udostępnianie własnych map).

1.2 Niniejsza oferta miamapo GmbH, na której opierają się niniejsze ogólne warunki handlowe, skierowana jest wyłącznie do przedsiębiorców w rozumieniu § 14 BGB (niemieckiego kodeksu cywilnego), tj. osób fizycznych, prawnych lub spółek osobowych posiadających zdolność prawną, które zawierając umowę z miamapo GmbH, działają w ramach wykonywania swojej działalności gospodarczej lub niezależnej działalności zawodowej (zwanych dalej klientem/klientami).

1.3 Umowa pomiędzy klientem a miamapo GmbH jest zawierana w następujący sposób: klient zamawia usługę bezpośrednio na stronie internetowej "miamapo.de" podając żądaną taryfę. Potwierdzenie zamówienia jest automatycznie wysyłane do klienta drogą elektroniczną. Umowa użytkowania wchodzi w życie w momencie wysłania przez miamapo GmbH potwierdzenia zamówienia do klienta; akceptacja może nastąpić również poprzez aktywację usługi dla klienta.

1.4 Ogólne warunki handlowe lub inne warunki klienta nie mają zastosowania, chyba że zostaną wyraźnie uzgodnione przez obie strony, a następnie potwierdzone w formie tekstowej lub pisemnej przez obie strony.

 

2. Definicje

2.1. miamapo to usługa, która wraz ze wszystkimi jej częściami i komponentami umożliwia tworzenie rysunków i/lub szkiców na mapach Google lub OpenStreetMap za pośrednictwem internetu przy użyciu komputerów lub mobilnych urządzeń końcowych. Ponadto miamapo umożliwia udostępnianie map współpracownikom, klientom i partnerom, a także określanie wymiarów takich jak długości, powierzchnie i kontury. Utworzone mapy i wyznaczone dane mogą być przetwarzane dla różnych celów raportu i eksportowane poprzez interfejsy systemowe.

2.2 Portal miamapo to platforma techniczna, która umożliwia rysowanie na mapach Google lub OpenStreetMap, wyznacza pożądane jednostki miary (np. powierzchnie), przechowuje je i przygotowuje do wyświetlenia dla klienta przez internet. Za pośrednictwem udostępnionej strony internetowej klient może udostępnić stworzone mapy i/lub przenieść je do swojego oprogramowania branżowego za pomocą interfejsów.

 

3. Dostęp do systemu

3.1. Aby uzyskać dostęp do portalu miamapo, klient korzysta z dowolnego dostępu do internetu i odpowiedniej przeglądarki internetowej. Zalecane i wspierane przeglądarki to Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari lub Opera w odpowiedniej aktualnej wersji.

3.2. W przypadku dostępu do portalu miamapo za pośrednictwem aplikacji miamapo obowiązują następujące minimalne wymagania: Aplikacja na Androida - wersja Android 4.4 lub wyższa; aplikacja na iPhone'a - wersja iOS 9.0 lub wyższa. Z aplikacji internetowej miamapo można korzystać na starszych mobilnych urządzeniach końcowych, pod warunkiem, że na urządzeniach zainstalowana jest przeglądarka zgodna z wymaganiami kompatybilności zgodnie z punktem 3.1. niniejszych ogólnych warunków handlowych, która obsługuje zastosowane technologie. Klient jest informowany, że aplikacja internetowa może nie obsługiwać pewnych funkcji.

3.3. Dostęp do internetu lub niezbędna przeglądarka do korzystania z miamapo nie są częścią tej umowy. Za ich nabycie lub dostarczenie odpowiada wyłącznie klient.

3.4. Na początku umowy klient powinien osobiście wskazać administracyjną osobę kontaktową dla miamapo GmbH. Osoba ta otrzyma poufne dane dostępu do portalu klienta, takie jak nazwa użytkownika i hasło z uprawnieniami administracyjnymi (konto w portalu miamapo). Te dane dostępu znane są tylko osobie kontaktowej. W szczególności, ze względów bezpieczeństwa, podane hasło powinno zostać zmienione przez osobę odpowiedzialną za kontakty administracyjne natychmiast po uzyskaniu pierwszego dostępu.

3.5. Klient ma możliwość umożliwienia kolejnym użytkownikom korzystania z portalu miamapo poprzez tworzenie kolejnych danych dostępowych. Przydzielenie dalszych praw administracyjnych jest możliwe i leży w wyłącznej gestii klienta.

3.6. Wszyscy użytkownicy upoważnieni przez klienta zapewniają poprzez staranne obchodzenie się z danymi dostępowymi, że nieupoważnione osoby trzecie nie mogą uzyskać żadnej wiedzy o tych danych.

3.7. Dane dostępu uprawniają klienta lub upoważnionych przez niego użytkowników do dostępu i korzystania z miamapo, w szczególności, w zależności od przyznanych praw, do tworzenia, wyszukiwania i wyświetlania utworzonych i/lub udostępnionych danych, do osobistej konfiguracji portalu miamapo, a także do zakładania i zarządzania dalszymi użytkownikami.

3.8. Jeśli niewłaściwe obchodzenie się z przekazanymi danymi dostępu przez klienta umożliwia nieuprawnionym osobom trzecim dostęp do miamapo i jeśli w wyniku nieuprawnionego, niewłaściwego dostępu powstaną koszty, klient ponosi odpowiedzialność za wszystkie koszty poniesione przez miamapo GmbH, jak również za wszelkie naruszenia prawne popełnione przy użyciu dostępu wobec miamapo GmbH, klienta i osób trzecich.

3.9. Jeśli klient wykryje nieuprawniony, niewłaściwy dostęp do miamapo za pomocą danych dostępowych swoich upoważnionych użytkowników, natychmiast poinformuje o tym firmę miamapo GmbH. Po otrzymaniu powiadomienia od klienta firma miamapo GmbH możliwie szybko uniemożliwi dostęp do portalu miamapo za pomocą poprzednich danych dostępu i przekaże kontaktowi administracyjnemu nowe dane dostępu. Firma miamapo GmbH jest uprawniona do obciążenia klienta kosztami poniesionymi w związku z tym.

 

4. Gwarancja i wyłączenie odpowiedzialności

4.1. miamapo GmbH świadczy na rzecz klienta uzgodnione usługi serwisu miamapo w okresie obowiązywania umowy (por. punkt 2.1.).

4.2. miamapo GmbH nie ponosi odpowiedzialności za regionalną, czasową i jakościową dostępność sieci komórkowej GSM podczas korzystania z aplikacji internetowej w rozumieniu punktu 3.2. miamapo GmbH nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za to, że dane są przekazywane do sieci komórkowej w określonym czasie oraz że dane przekazywane do sieci mogą być przekazywane do portalu miamapo.

4.3. miamapo GmbH nie ponosi odpowiedzialności poza wymogami kompatybilności zgodnie z punktami 3.1. i 3.2. za wizualną kompatybilność i prawidłowe wyświetlanie danych przekazywanych przez portal miamapo z oprogramowaniem używanym przez klienta lub określonym urządzeniem końcowym. W szczególności podczas korzystania z portalu miamapo nie gwarantuje się klientowi żadnego konkretnego formatu, żadnej konkretnej treści ani żadnej konkretnej prędkości wyświetlania zapytanych danych.

4.4. Wyklucza się odpowiedzialność miamapo GmbH, niezależnie od przyczyny odpowiedzialności (np. z powodu niewykonania umowy, niemożności, opóźnienia, pozytywnego naruszenia umowy i naruszenia zobowiązań podczas negocjacji umownych, nieuprawnionego działania itp.). To wykluczenie odpowiedzialności nie obowiązuje jednak w przypadku odpowiedzialności zgodnie z ustawą o odpowiedzialności za produkt oraz za szkody na życiu, ciele lub zdrowiu, o ile wynikają one z umyślnego lub niedbałego naruszenia obowiązków przez firmę miamapo GmbH lub jednego z jej prawnych przedstawicieli lub pełnomocników. Wykluczenie odpowiedzialności nie dotyczy również innych szkód, które wynikają z umyślnego lub rażąco niedbałego naruszenia obowiązków przez firmę miamapo GmbH lub jednego z jej przedstawicieli prawnych lub pełnomocników, jednak z zastrzeżeniem, że odpowiedzialność - z wyjątkiem przypadku umyślnego spowodowania - jest ograniczona do wysokości przewidywalnej i typowej szkody. Wykluczenie odpowiedzialności nie dotyczy również innych szkód, które wynikają z lekkiego lub średnio niedbałego naruszenia istotnych zobowiązań umownych przez firmę miamapo GmbH lub jednego z jej przedstawicieli prawnych lub pełnomocników, z zastrzeżeniem, że kwota odpowiedzialności jest ograniczona do przewidywalnych i typowych szkód. Istotne zobowiązania umowne to takie, których wypełnienie umożliwia przede wszystkim prawidłowe wykonanie umowy i na których spełnieniu partner umowy może regularnie polegać. Odpowiedzialność za szkody pośrednie lub następcze (np. utrata zysku, utrata oszczędności) jest wykluczona. Powyższe przepisy dotyczące odpowiedzialności odnoszą się również do odpowiedzialności osobistej przedstawicieli ustawowych i pracowników, jak również innych osób działających w zastępstwie.

4.5. Uznaje się, że transfer danych miał miejsce, gdy zarejestrowany zapis danych został przekazany do portalu miamapo przez mobilne urządzenie końcowe za pośrednictwem sieci komórkowej GSM. Treść zapisu danych nie ma tu znaczenia. Firma miamapo GmbH nie ponosi odpowiedzialności za koszty w przypadku przekroczenia obliczonych wcześniej ilości danych. Firma miamapo GmbH nie ponosi odpowiedzialności za błędy w rozliczeniach danego operatora dla kart SIM należących do klienta. 

 

5. Warunki umowy i płatności

5.1. miamapo GmbH obciąża klienta ustalonymi w umowie opłatami za korzystanie z usług miamapo w każdym przypadku po upływie okresu uzgodnionego w wybranej taryfie.

5.2. miamapo GmbH przyznaje klientowi dobrowolne prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia. Oświadczenie o odwołaniu należy przesłać do miamapo GmbH w formie pisemnej lub tekstowej:

miamapo GmbH
Ibbenbürener Str. 14a
48496 Hopsten
Fax: +49 5458 936668-28
E-Mail: info@miamapo.de

W celu dotrzymania terminu anulowania, powiadomienie o skorzystaniu z prawa do anulowania musi wpłynąć do miamapo GmbH przed upływem terminu anulowania. Opłaty za usługi miamapo wykorzystane w okresie odwołania nie będą naliczane ani zwracane klientowi w przypadku odwołania w terminie.

5.3. Zmiana taryfy jest możliwa w każdym momencie na koniec miesiąca. Wydatki te zostaną obciążone przez miamapo na rzecz klienta zgodnie z umową.

5.4. Zastrzeżenia do faktur wystawionych przez miamapo GmbH należy zgłaszać do miamapo GmbH w formie pisemnej lub tekstowej natychmiast, najpóźniej jednak w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury. Niezgłoszenie sprzeciwu w odpowiednim czasie uważa się za zgodę.

5.5. Okres przechowywania danych zapisanych w portalu miamapo klient ustala na własną odpowiedzialność zgodnie z ustawowymi przepisami prawa o ochronie danych i podaje go firmie miamapo GmbH. W przypadku braku innych instrukcji ze strony klienta, miamapo GmbH zastrzega sobie prawo do całkowitego usunięcia wszystkich tymczasowo zapisanych danych z transmisji danych w sieci radiowej GSM po upływie 90 dni od wystawienia faktury.

5.6. miamapo GmbH zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu klienta do miamapo, jeśli klient zalega z opłatą za użytkowanie w całości lub w części przez okres dłuższy niż 30 dni lub jeśli bezpośrednie obciążenie za należne opłaty nie jest honorowane lub jest obciążane z przyczyn, za które odpowiada klient. Zablokowanie dostępu nie zwalnia klienta z obowiązku uiszczenia opłat naliczonych do momentu zablokowania, jak również pełnej opłaty podstawowej za miesiąc, w którym nastąpiło zablokowanie. Kosztami zablokowania i odblokowania miamapo obciąża klienta zgodnie z umową.

5.7. Opłaty za użytkowanie uważa się za uiszczone, gdy miamapo GmbH może bez ograniczeń dysponować pełną kwotą. Płatność z potrąceniem nieuzgodnionych rabatów traktowana jest wyłącznie jako płatność częściowa.

 

6. Ochrona danych, raport zdolności kredytowej

6.1. Przetwarzanie danych osobowych w ramach niniejszej umowy odbywa się wyłącznie zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi ochrony danych, w szczególności art. 5, 6 i 9 Ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO) oraz powiązanymi krajowymi przepisami prawnymi w federalnej ustawie o ochronie danych, jak również innymi odpowiednimi przepisami dotyczącymi ochrony danych.

6.2. Obie strony wyjaśniają, że w zakresie korzystania z miamapo i dalszych komponentów usługowych zgodnie z punktem 2. niniejszych ogólnych warunków handlowych, klient jest wyłącznie osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 4 nr 7 RODO. Klient oświadcza firmie miamapo GmbH, że w tym kontekście posiada wszystkie niezbędne zgody swoich pracowników na korzystanie z usługi miamapo i że wyraźnie upoważnia firmę miamapo GmbH do świadczenia usług miamapo przy użyciu i przechowywaniu tych danych.

6.3. miamapo GmbH działa następnie jako zlecony podmiot przetwarzający zgodnie z art. 4 nr 8 RODO w zakresie korzystania z usługi geoCapture przez klienta. miamapo GmbH będzie przetwarzać dane osobowe z obszaru odpowiedzialności klienta tylko zgodnie z instrukcjami klienta w tym zakresie.

6.4. miamapo GmbH zapewnia, że wszystkie dane związane z klientami są chronione przed nieuprawnionym dostępem lub przeglądaniem przez osoby trzecie. Wszyscy pracownicy i osoby przetwarzające zlecenia są umownie zobowiązani do wykorzystywania danych osobowych klienta wyłącznie w ramach i dla uzgodnionych celów umownych oraz do nieprzekazywania ani nieujawniania danych osobowych osobom trzecim.

6.5. W odniesieniu do dalszych szczegółów dotyczących ochrony danych w ramach korzystania z usług miamapo GmbH przez klienta, strony zawierają umowę o powierzonym przetwarzaniu udostępnioną przez miamapo GmbH zgodnie z przepisami art. 28 RODO.

6.6. Jeżeli klient dokonał zakupu usług, miamapo GmbH jest uprawniona do przesyłania klientowi informacji o podobnych usługach ze swojej oferty na adres e-mail podany w ramach zawarcia umowy (por. § 7 ust. 3 UWG). Klient może w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec takiego wykorzystania jego adresu e-mail za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu lub listu, korzystając z podanych poniżej danych kontaktowych miamapo GmbH, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów poza kosztami transmisji według stawek podstawowych.

6.7. miamapo GmbH regularnie sprawdza zdolność kredytową istniejących klientów przy zawieraniu umów oraz w określonych przypadkach, gdy istnieje uzasadniony interes. W tym celu współpracujemy z Creditreform Münster Riegel & Riegel KG, Scharnhorststr. 46, D-48151 Münster ("Creditreform"), od którego otrzymujemy niezbędne dane i informacje. W tym celu przekazujemy nazwę, numer klienta i dane kontaktowe do Creditreform. Podstawą prawną przekazania tych danych do Creditreform i ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, zgodnie z którym odpowiednie przetwarzanie danych jest dopuszczalne na podstawie uzasadnionych interesów miamapo GmbH, innego partnera umownego Creditreform lub ogółu społeczeństwa w celu zapobieżenia zaległościom w płatnościach. Przypadki, w których istnieją uzasadnione interesy w rozumieniu art. 6 ust. lit. 1 f) RODO, mogą być w szczególności następujące: decyzja kredytowa, dostawa towarów na rachunek, inicjowanie działalności gospodarczej, stosunki udziałowe, roszczenie, zawarcie umowy ubezpieczenia, informacje egzekucyjne.

Klient ma prawo do sprzeciwu wobec przekazywania tych danych do Creditreform, którego można dochodzić wobec miamapo GmbH za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu lub pod podanymi poniżej danymi kontaktowymi miamapo GmbH. Jeśli jednak prawo do sprzeciwu zostanie wykorzystane, firma miamapo GmbH może nie być w stanie nawiązać lub kontynuować stosunku umownego z klientem. Odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem przekazywania i przetwarzania danych dokonywanego na podstawie ww. prawnie uzasadnionych interesów do czasu ewentualnego odwołania.

Klient może uzyskać od Creditreform informacje o przechowywanych danych dotyczących jego osoby. Dalsze informacje na temat przetwarzania danych w Creditreform są dostępne na stronie https://www.creditreform.de/muenster/datenschutz.

6.8. Ponadto miamapo GmbH jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych klienta. W związku z tym miamapo GmbH jest uprawniona do gromadzenia, przetwarzania i raportu danych osobowych klienta w zakresie korzystania z serwisu miamapo, o ile jest to niezbędne do umożliwienia klientowi korzystania z produktów i usług lub wystawienia rachunku za ich użytkowanie. Podstawą prawną tego przetwarzania danych jest umowa, jak również art. 6 ust. 1 lit. b RODO (który zezwala na przetwarzanie danych w celu wykonania umowy lub środków przedumownych z osobą, której dane dotyczą), jak również art. 6 ust. 1 lit. c RODO (który zezwala na przetwarzanie danych w celu wypełnienia obowiązku prawnego administratora) lub art. 6 ust. 1 lit. f RODO (który zezwala na przetwarzanie danych ze względu na nadrzędny uzasadniony interes administratora). Dalsze informacje na temat ochrony danych w miamapo GmbH, jak również prawa osób, których dane dotyczą, oraz dane kontaktowe firmowego pełnomocnika ds. ochrony danych są dostępne online pod adresem https://miamapo.de/datenschutz.

 

7. okres obowiązywania umowy, wypowiedzenie

7.1. O ile nie uzgodniono inaczej pisemnie, stosunek umowny może zostać rozwiązany w dowolnym momencie. Wypowiedzenie musi mieć formę pisemną. Wypowiedzenie w formie tekstowej (np. poprzez e-mail) nie będzie akceptowane.

7.2. Obie strony są uprawnione do przedwczesnego zakończenia stosunku umownego z przyczyn szczególnych bez zachowania okresu wypowiedzenia. Ważnymi powodami, które uprawniają miamapo GmbH do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, są w szczególności złożenie wniosku i otwarcie postępowania upadłościowego przez klienta, nadużywanie usługi miamapo, jak również zaległości płatnicze przekraczające 60 dni.

7.3. W przypadku przedwczesnego zakończenia umowy, zaległe, uzgodnione opłaty za użytkowanie zostaną obliczone w jednej kwocie i staną się natychmiast wymagalne.

 

8. Przepisy różne, końcowe

8.1. Do wszystkich stosunków prawnych pomiędzy miamapo GmbH a klientem stosuje się prawo Republiki Federalnej Niemiec, niezależnie od tego, gdzie klient uzyskuje dostęp do udostępnionych danych. O ile jest to możliwe pod względem prawnym, jako miejsce jurysdykcji lub wypełnienia umowy ustala się Ibbenbüren.

 

8.2. Zmiany i uzupełnienia niniejszych warunków umowy i innych porozumień wymagają dla swej ważności formy pisemnej lub tekstowej.

 

8.3. Firma miamapo GmbH ma prawo do jednostronnej zmiany niniejszych ogólnych warunków handlowych, o ile jest to konieczne do wyeliminowania powstałych później zakłóceń równoważności lub do dostosowania się do zmienionych prawnych lub technicznych warunków ramowych, a klient nie jest przez to poszkodowany wbrew dobrej wierze. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy miamapo GmbH jest zobowiązana do zmiany niniejszych OWH z powodu zmiany sytuacji prawnej, gdy w ten sposób dostosowuje się do orzeczenia sądowego lub skierowanej przeciwko niej decyzji urzędowej, gdy wprowadza dodatkowe, całkowicie nowe usługi, świadczenia lub elementy usług, które wymagają opisu usługi w OWH, chyba że poprzedni stosunek umowny nie zostanie przez to niekorzystnie zmieniony z punktu widzenia klienta, jeśli zmiana jest korzystna tylko dla klienta; lub jeśli zmiana jest czysto techniczna lub proceduralna, chyba że ma istotne skutki dla klienta. miamapo GmbH poinformuje klienta o zmianie w formie tekstowej, podając treść zmienionego regulaminu. Zmiana staje się częścią umowy, jeśli klient nie sprzeciwi się jej włączeniu do stosunku umownego z miamapo GmbH w formie pisemnej lub tekstowej w ciągu czterech tygodni od otrzymania powiadomienia o zmianie. Prawo obu stron do wypowiedzenia umowy zgodnie z punktem 9.1. niniejszych OWH pozostaje przez to nienaruszone.

 

8.4. Jeżeli poszczególne postanowienia powyższego są nieważne lub bezskuteczne, nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień lub zawartej umowy. Postanowienie nieważne zastępuje się postanowieniem ważnym, najbardziej zbliżonym do celu gospodarczego postanowienia nieważnego.

miamapo GmbH 
Ibbenbürener Straße 14a
48496 Hopsten
Germany

Tel. +49 5458 936 668 0
www.miamapo.de
info@miamapo.de